Informacje RODO

Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679
z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych
osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE
(RODO), informujemy, iż:

 1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Robert Szewczyk
  prowadzący działalność gospodarczą pod firmą ART-MET SZEWCZYK ROBERT Podzamcze
  nr 1a, 98-400 Wieruszów, e-mail: artmet@data.pl, który może być jednocześnie Sprzedawcą,
  Odbiorcą, Dostawcą.
 2. Państwa dane osobowe są przetwarzane w celu:
 • wykonania czynności mających na celu zawarcie umowy i jej realizację, podstawą
  przetwarzania danych osobowych jest art. 6 ust 1 lit b) RODO,
 • zapewnieniu komunikacji pomiędzy stronami, analizy rynku, jak również, podstawą
  przetwarzania danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. f) RODO.
 • spełniania wymagań prawnych w obszarze księgowości, podstawą prawną
  przetwarzania danych osobowych dla powyższych czynności jest art. 6 ust. 1 lit. ) RODO .
 1. Państwa dane osobowe będą przetwarzane do czasu ustania obowiązku prawnego lub
  wygaśnięcia roszczeń względem administratora danych osobowych.
 2. Państwa dane osobowe nie podlegają profilowaniu do celów marketingu bezpośredniego lub
  zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji.
 3. Administrator danych osobowych nie będzie przekazywał danych osobowych do państwa
  trzeciego.
 4. Możliwe jest przekazywanie przez administratora Państwa danych osobowych pomiotom
  zewnętrznym, w celu prawidłowego realizowania świadczeń, uzasadnionych interesów
  prawnych administratora lub w wykonaniu obowiązków prawnych (np. podmioty świadczące
  usługi archiwizacji danych, podmioty obsługujące płatności, dostawcy usług księgowych,
  prawnych, doradczych).
 5. Macie Państwo prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, jak również prawo do
  sprostowania, przenoszenia ograniczenia przetwarzania danych osobowych. Ponadto
  posiadacie Państwo prawo do usunięcia danych osobowych oraz sprzeciwu przetwarzania
  danych osobowych przez administratora za wyjątkiem danych osobowych przetwarzanych w
  celu realizacji obrony interesów prawnych administratora lub wynikających ze
  spoczywającego na nim obowiązku prawnego.
 6. Osoba, której dane są przetwarzane ma prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego
  zgodnie z RODO oraz przepisami prawa polskiego. Organem nadzorczym w Polsce jest
  Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.